Privacy statement

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen. Daarnaast vertellen wij u welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Wij vinden het van groot belang dat er vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Daar mag u op vertrouwen.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over uw identiteit of die naar u herleidbaar zijn. U deelt persoonsgegevens met ons als u reeds klant bij ons bent en u contact met ons heeft omdat u bijvoorbeeld een vraag heeft of een wijziging wilt doorgeven. Het kan ook zijn dat u ons vraagt te bemiddelen bij een de aanvraag van een financiering of een verzekering. Dan kan het zijn dat wij op verzoek van de financierings- of verzekeringsmaatschappij informatie en/of documenten bij u gaan opvragen die zij noodzakelijk achten om de aanvraag te beoordelen. Dit komt voornamelijk voor bij een financieringsaanvraag. Denk daarbij dan vooral aan informatie over uw identiteit, inkomen en vaste lasten. Deze dienen dan ook aangetoond te worden door bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een kopie van uw legitimatiebewijs, loonstroken, jaaropgaven, bankafschrift ter bewijs van woonlasten, arbeidsovereenkomst, eventuele alimentatieverplichtingen.
 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het desbetreffende doel. Ook proberen wij zoveel als mogelijk rekening te houden met de bewaartermijnen die de wet aan ons oplegt. De duur van de bewaartermijn verschilt per situatie.

Verstrekking aan derden

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Dat doen wij alleen als daar een goede reden voor is, als wij uw toestemming hebben of als dat op basis van wet- of regelgeving verplicht is.

Wij geven uw persoonsgegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw vraag aan ons om te bemiddelen in de eventuele totstandkoming van een financierings- en/of verzekeringsproduct zoals bovenstaand reeds beschreven. Deze externe dienstverleners zijn alleen financierings- of verzekeringsmaatschappijen en met deze partijen hebben wij in overeenstemming met de wettelijke verplichting  een “verwerkersovereenkomst”. 

Politie, justitie en toezichthouders kunnen op grond van de wet ook persoonsgegevens bij ons opvragen. In dat geval zijn wij verplicht deze gegevens af te geven. Uiteraard gebeurt dit uiterst zorgvuldig.

Wij zullen persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Uw rechten betreffende uw privacy

U kunt zelf bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Daarom kunt u ons verzoeken om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u een klacht indienen als u meent dat wij niet zorgvuldig zijn omgegaan met uw persoonsgegevens.

Als u gebruik wenst te maken  van uw rechten dient u dit schriftelijk (per post of per mail naar ons adres aan het eind van dit privacy statement) aan te geven met daarin een motivatie waarom u van uw recht gebruik wenst te maken. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Wij doen ons uiterste best om uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst uit te voeren. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen of als wij meer tijd nodig hebben, nemen wij binnen die 4 weken contact met u op. Voor complexe verzoeken kan de termijn van 4 weken met maximaal 2 maanden worden verlengd. Bent u onder curatele gesteld dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Welke rechten heeft u?

 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens welke bekend zijn binnen onze organisatie.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verdere verwerking door ons vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag van “gerechtvaardigd belang” Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw eigen belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsverordening.
 • U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • U de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren
  • Blijkt dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij de gegevens verwijderen
  • Blijkt dat wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwing van een rechtsverordening
  • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • Blijkt dat wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden
  • U de toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken
  • U bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen
  • Blijkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt
  • Blijkt dat wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht
 • U kunt ons verzoeken om (een kopie van) de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van toestemming verwerken.

Beveiliging en datalekken

Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor onze medewerkers die uw 

persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de bemiddeling van uw aanvraag of in kunnen zien als u een vraag heeft. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht aangaande uw persoonsgegevens.

Onze technische beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en getest. Gaat het toch mis en is er dat gelekt? Dan ondernemen wij direct actie en lossen het datalek op en registreren het. Indien nodig melden wij het datalek aan de toezichthouder en/of aan u als betrokkene.

Als u per ongeluk persoonsgegevens van een andere klant heeft ontvangen en heeft kunnen inzien verzoeken wij u dringend om dit bij ons te melden. 

- Dataveiligheid

Wij proberen er alles aan te doen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door gebruik te maken van de huidige stand van de techniek en deze zo nodig aan te passen. Toch blijft het mogelijk dat er inbreuk gemaakt wordt op de beveiliging, bijvoorbeeld door een hack, waardoor persoonsgegevens mogelijk in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek.

- Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens waardoor deze gegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot de gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de persoonsgegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale systemen waarbij gegevens worden gestolen maar ook om een verloren USB stick met bestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens zouden kunnen staan

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Heeft u een klacht over Milestone Finance met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens of over onze informatieverschaffing? Wij hopen dat u ons dat zo snel mogelijk laat weten. Wij willen er alles aan doen om het geschil samen met u op een constructieve manier op te lossen.

Indien wij samen niet tot een oplossing kunnen komen kunt u zich ook wenden tot de “Autoriteit Persoonsgegevens”  Op hun website www.autoriteitpersoonsgegevens kunt u lezen wat u kunt doen.

Onze gegevens:

Milestone Finance
Telefoon: 085-3308350
Website: https://www.milestone-finance.nl
E-mail: info@milestone-finance.nl